>> O izbie

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której siedemnastoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Od maja 2004 jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Sprzyja temu również fakt, że strukturę Izby tworzą Oddziały terenowe w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju. Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Opolu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

Pracami Polskiej Izby Turystyki kieruje Rada Naczelna wybrana w maju 2012 roku na 4-letnią kadencję na Walnym Zgromadzeniu Członków. Pracami merytorycznymi PIT kierują szefowie dziewięciu komisji problemowych, w skład których wchodzą eksperci zgłoszeni przez firmy zrzeszone w Izbie. Organem kontrolnym Izby jest Naczelna Komisja Rewizyjna PIT.

WŁADZE IZBY:

PREZYDIUM PIT:

PAWEŁ NIEWIADOMSKI - Prezes PIT

JOLANTA KONDYS-SIKORA - Skarbnik PIT

GRZEGORZ CHMIELEWSKI - Wiceprezes PIT

TERESA GÓRECKA - Wiceprezes PIT

DANUTA SKALSKA - Wiceprezes PIT

DARIUSZ WOJTAL - Wiceprezes PIT

 

RADA NACZELNA PIT:

Członkami Rady Naczelnej PIT są:

 

 • Paweł Niewiadomski – Prezes PIT
 • Jolanta Kondys-Sikora – Skarbnik PIT (SKY TOURS Sp. z o.o.) 
 • Grzegorz Chmielewskii – Wiceprezes PIT - Prezes Oddziału Śląskiego PIT (Poltours)
 • Teresa Górecka – Wiceprezes PIT (BT ZNP LogosTour Sp. z o.o.)
 • Danuta Skalska – Wiceprezes PIT (PUHIT S.A.)
 • Dariusz Wojtal - Wiceprezes PIT (INTOUR TRAVEL POLSKA Sp. z o.o.)
 • Zbigniew Bąk - Usteckie Forum Turystyki
 • Andrzej Burkiewicz - Hotel Warszawa Sp. z o.o.
 • Ryszard Cetnarski - Holiday Travel Sp. z o.o.
 • Krzysztof Góralczyk - Sports-Tourist Sp. z o.o.
 • Piotr Hanusek - Almatur-Katowice Sp. z o.o.
 • Andrzej Kindler - BP Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K
 • Zbigniew Kowal - Global Wings
 • Anna Kuś - BP Polan
 • Grzegorz Lew - Lemax Tour Sp. z o.o. 
 • Artur Matiaszczyk - Trade&Travel Company Sp. z o.o. - Konsorcjum Polskich Biur Podróży
 • Tadeusz Milik - Furnel Travel International Sp. z o.o.
 • Leszek Ostaszewski - Travel Projekt Sp. z o.o.
 • Józef Ratajski - Trybunalskie
 • Aleksander Ronikier - Centrum Edukacji Turystycznej
 • Jan Sienkiewicz - Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec
 • Andrzej Szafruga - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AS
 • Tadeusz Topa - Air Tours Cracow Sp. z o.o.
 •  Bogdan Zwoliński - AT Wonderlands
 • Agnieszka Zyzało - PT SZOT
 • Przemysław Bandura - Prezes Oddziału Dolnośląskiego (Joy Group Sp. z o.o.) 
 • Remigiusz Dróżdż – Prezes Oddziału Pomorskiego PIT (PTU Signal Iduna S.A. Oddział Gdańsk)
 • Karolina Gnusowska – Weiss – Prezes Oddziału Wielkopolskiego PIT (Weiss Travel)
 • Małgorzata Karwat - Prezes Oddziału Łódzkiego PIT (Centrum Kształcenia i Turystyki "GALAKTYKA" )
 • Paweł Lawda – Prezes Oddziału Podlaskiego PIT (Turystyka)
 • Jerzy Matuszak – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PIT
 • Ryszard Sikora – Prezes Oddziału Małopolskiego PIT
 • Wojciech Smieszek - Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PIT (BP Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K)
 • Janusz Stanek - Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PIT

 

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA:

W skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:

 

 • Małgorzata Chechlińska (GRUPA TRIP Sp. z o.o.) - Przewodnicząca
 • Jarosław Grabia (BT Glob Sp. z o.o.) - Wiceprzewodniczący
 • Ewa Weintrit  (AVE Touroperator) - Sekretarz
 • Andrzej Górski - BP Olimp Air Sp. z o.o.
 • Cezary Kasprowicz (PZM-Travel Sp. z o.o.
 • Piotr Palowski - PT-U Astra-Tour Sp. j.
 • Urszula Potęga - MT Targi Sp. z o.o.
 • Tadeusz Szawuła - Alco Tours Kafarski Sp. z o.o.
 • Leszek Szyczewski - Toruń-Meetings-Konferencje i Kongresy
 • Norbert Kardahs - Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej
 • Mieczysław Żukowski - Bialtur Sp. z o.o.

STAŁE KOMISJE PROBLEMOWE:

 

1. Komisja ds. Turystyki Wyjazdowej    
     Przewodniczący: Piotr Hanusek
     Wiceprzewodniczący: Andreo Grzębowski
     Wiceprzewodniczący: Artur Matiaszczyk 
 
2. Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej  
     Przewodnicząca: Karolina Gnusowska-Weiss

3. Komisja ds. Agentów Turystycznych    
     Przewodniczący: Andrzej Szafruga
     Wiceprzewodnicząca: Anna Łastowska
     Wiceprzewodnicząca: Bożena Osak
 
4. Komisja ds. Agentów IATA    
     Przewodniczący: Krzysztof Góralczyk
     Wiceprzewidnicząca: Mirosława Bryła
     Wiceprzewodniczący: Marcin Mączyński
     Wiceprzewodniczący: Andrzej Górski
 
5. Komisja ds. Obiektów Noclegowych    
     Przewodnicząca: Danuta Skalska
 
6. Komisja ds. Kształcenia    
     Przewodniczący: Prof. Aleksander Ronikier

 

 

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Najważniejszym zadaniem Izby jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie interesów gospodarczych Firm zrzeszonych w PIT. Dbanie o rozwój polskiego przemysłu turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej, to główne powinności wobec blisko 500 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

Wykonaniu głównych celów i zadań sprzyjają podejmowane działania. Do najważniejszych należą m.in. współpraca PIT z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Sportu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Straż Graniczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), której aktywnym członkiem jest PIT. Prezes PIT - Jan Korsak przewodniczy Platformie Turystycznej działającej przy KIG. Ważnym zadaniem PIT jest popularyzowanie celów statutowych Izby i szeroko rozumianego biznesu turystycznego w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Gospodarki oraz stała współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki, Instytutem Turystyki, Krajową Radą Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych, której od roku 2006 przewodniczy PIT, Radą Krajową Izb Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki oraz wieloma organizacjami turystycznymi.

Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. PIT od lat walczy o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich biorąc aktywny udział w tym procesie. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów legislacyjnych, które wiążą się bezpośrednio z usługami turystycznymi.

Najważniejszym aktem prawnym dla branży turystycznej i dla konsumentów usług turystycznych, o którego korzystny kształt zabiegała PIT jest ustawa o usługach turystycznych.

Od lat trwają prace nad zmianami w ustawie, która nie jest dostosowana w pełni do standardów i rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecna Ustawa w niewystarczający sposób broni organizatorów imprez turystycznych przed bezpośrednimi realizatorami poszczególnych usług. O wprowadzenie takich rozwiązań zabiega Polska Izba Turystyki, której przedstawiciele aktywnie uczestniczą w trzech zespołach roboczych powołanych przez Departament Turystyki.

Działania Izby skierowane są na ochronę interesów polskich biur podróży przed nadmierną konkurencją zagranicznych firm turystycznych mających swoje przedstawicielstwa na rynku polskim. Szczególne znaczenie dla polskiej turystyki mają zagadnienia związane ze Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2007 - 2013, promocja Polski za granicą i na rynku wewnętrznym, program rozwoju i wspierania infrastruktury turystycznej, nowe wyzwania dla polskich biur podróży wynikające z nowych technologii, dostosowywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie turystyki do ustawodawstwa Unii Europejskiej, polityka podatkowa państwa w sektorze turystyki, polityka transportowa wobec biur podróży członków IATA i przewoźników autokarowych czy wreszcie troska o rozwój turystyki dzieci i młodzieży. Są to tematy, przy których rozwiązywaniu Polska Izba Turystyki będzie w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w imieniu swoich członków.

Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej firmy współpracują z organizacjami międzynarodowymi takimi jak: Światowa Federacja Związków Biur Podróży (UFTAA), Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży (ASTA), Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (SPATA), Niemiecki Związek Biur Podróży (DRV), a także Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz innymi narodowymi zrzeszeniami biur podróży – odpowiednikami PIT, w takich krajach jak: Hiszpania, Rosja, Tunezja, Albania, Macedonia czy Portugalia.

Aktywność przedstawicieli PIT reprezentujących polski przemysł turystyczny na forum organizacji międzynarodowych przynosi różnorodne pozytywne i wymierne efekty dla polskiej branży turystycznej oraz branży turystycznej nowych państw Unii Europejskiej.

Wieloletnia współpraca Polskiej Izby Turystyki z IATA i UFTAA przyniosła konkretne korzyści finansowe dla agentów IATA i non IATA -posiadaczy karty IATA/UFTAA/PIT uprawniającej pracowników tych biur do specjalnych zniżek, dochodzących do 50 %, na świadczenia hotelowe i przeloty lotnicze. Duże znaczenie ma działalność wspólnej komisji agentów IATA i linii lotniczych.

Przedstawiciele oddziałów PIT reprezentują samorząd gospodarczy w zarządach lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, które dynamicznie włączyły się do promocji regionów atrakcyjnych turystycznie. Istotną sferą działalności PIT jest wkład i działania Izby na rzecz promocji turystycznej Polski oraz wypoczynku w kraju, połączona z prezentacją handlową szerokiej oferty turystycznej członków Izby. To z inicjatywy PIT i MT Polska od wielu lat organizowany jest konkurs „Weekend dla mieszczucha” wspierający nowe produkty turystyczne, mniej znane regiony i atrakcje turystyczne w Polsce.

Niemałe znaczenie ma też aktywny udział członków PIT na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych w Polsce i zagranicą. Targi te są okazją do nagrodzenia najlepszych firm Kryształowym Globusem – nagrodą Fair Play polskiej turystyki, która od czterech lat wręczana jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom reprezentującym polski kapitał. Polska Izba Turystyki obejmuje swoim patronatem wiele imprez promocyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, takich jak: Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tour & Travel , Targi Turystyki i Wypoczynku LATO odbywające się w Warszawie, Gdańskie Targi Turystyczne, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu TOUR SALON, Targi TUR GASTRO HOTEL, Podlaskie Targi Turystyczne, Targi SILESIA TOUR GLOB.

Rozwojowi wymiany handlowej, oraz promocji oferty krajowej, służą organizowane przez PIT dla jej członków wyjazdy studyjne (tzw. study tour). Przynoszą one wymierne efekty handlowe i poznawcze. Wymienić tu należy wyjazdy do Tunezji, Egiptu, Turcji, Tajlandii, Izraela, U.S.A, Szwajcarii i wielu krajów europejskich oraz wspólne inicjatywy podejmowane od roku 2004 z Rosyjskim Związkiem Przemysłu Turystycznego.

Walne Zgromadzenia PIT odbywały się również poza granicami kraju jak np. w: Austrii, Tunezji, Portugalii a w marcu 2006 roku na Majorce. Organizowane w trakcie tych Zgromadzeń work shopy oraz prezentacje oferty turystycznej mają istotne znaczenie nie tylko w nawiązaniu współpracy, ale też w istotny sposób poszerzają kontakty handlowe członków Izby oraz rozwijają współpracę mającą na celu ożywienie turystyki w tych regionach Polski, które wykazują największe bezrobocie.

Działalność PIT oraz najważniejsze problemy nurtujące branżę turystyczną, prezentowane są we wszelkich dostępnych formach: prasie, radiu, TV , na konferencjach prasowych, w formie wywiadów, a także poprzez często wydawane Komunikaty Biura Wykonawczego PIT, które są platformą porozumienia pomiędzy Biurem Wykonawczym PIT a jej członkami. Informują one na bieżąco o wszystkich zmianach mających istotny wpływ na turystykę i działaniach Izby.

Od 1995 roku wszystkim Firmom zrzeszonym w Izbie PIT przyznaje na jeden rok certyfikat ze znakiem logo objętym ochroną Urzędu Patentowego. Certyfikat uznany został przez klientów za synonim solidności handlowej, profesjonalnie przygotowanej oferty i realizacji usług na przyznaje na wysokim poziomie.

Logo PIT stanowiące dużą wartość handlową, chronione jest przez wszystkich członków Izby solidnością, rzetelnością, dobrym i konkurencyjnym produktem turystycznym, aby używany przez biura na ich papierach firmowych, w ogłoszeniach i reklamach był wskazówką trafnego wyboru dla naszych klientów.

 

 


O izbie | Członkowie | Zarząd Oddziału | Aktualności i komunikaty | Oddziały PIT | Galeria | Kontakt
Stronę odwiedzono 632162 razy. Copyright (C) 2008 by keid.pl